اپرند®

اپرند®

هر بسته اپرند® محتوی یک عدد کپسول 125 میلی گرمی و دو عدد کپسول 80 میلی گرمی اپرپیتانت است.
فعالیت ضد تهوع آنتاگونیست های 3HT-5 و کورتیکوستروئیدها  P با مهار رسپتور نوروکینین 1-ماده
افزایش داده و از تهوع و استفراغ ناشی از داروهای شیمی درمانی جلوگیری میکند.
•    اپرند® میتواند با یا بدون غذا مصرف شود.
•    چنانچه همراه اپرند®  وارفارین مصرف میکنید وضعیت انعقاد خون شما باید 7 تا 10 روز پس از دوره مصرف سه روزه اپرند® مورد بررسی قرار گیرد.
•    اگر از داروهای ضد بارداری خوراکی به همراه اپرند® استفاده میکنید، از زمان شروع مصرف اپرند® تا یک ماه پس از مصرف آخرین دوز اپرند® روش پیشگیری دیگری نیز به آن اضافه کنید.
•    در صورت فراموش کردن یک دوز، با پزشکتان تماس بگیرید.

 

English