مناقصه خارجی

 

 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم  FC 400/ 01   تا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ 1400/01/15    به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

نام ماده

مقدار

بوتافسفان 600  kgs
BPکلوپرستنول سدیم 500 gram  
کراتینین 100 kgs
   Latest USP-BP-NFدیکلوفناک سدیم بروماین 7000 kgs
BPاسترادیول بنزوات 20 kgs
BPاسترادیول والرات میکرونایزد 50 kgs
Latest USPفکسوفنادین هیدروکلراید 1000 kgs
USP جنتامایسین سولفات  

100 kgs

Latest USP/NFهیدروکسی پروژسترون کاپروات 500 kgs
Latest BP/USP/NFمتیل تستوسترون میکرونایزد  

100  kgs

In House  میدازولام هیدروکلراید  

5 kgs  

BPمومتازون فوروآت میکرونایزد  

4 kgs  

In House رالوکسیفن هیدروکلراید میکرونایزد 50kgs
سولامر کربنات 400  kgs
In Houseتاکرولیموس مونو هیدرات 3000 grams
ویتامین ایی پودری آلفا توکوفرول 400 Kgs

                                                                                                                                             فرمFC 400/ 01  

       

 

 

 

 

 

English