مناقصه خارجی

 

                                                                                        آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرمFC 400 06  تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 07/06/ 1400 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

         

نام ماده

مقدار

فنازون (آنتی پرین) –دامی 2500 kgs
آتازاناویرسولفات 25 kgs  
آلفا توکوفرول(روغنی) 20 kgs  
کلسی تونین(سالمون)BP 30 MIU
کلیندامایسین هیدروکلراید 720 Kg  
کلومیفن سیترات میکرونایزد 40 kgs
دگزامتازون بیسUSP -NF 80 kgs
 دیمینازن استوریتIn House -دامی 700 kgs
 گالانتامین هیدروبروماید In House  12 kgs
گرانول آماده پرس متفورمین هیدروکلراید 500 kgs
کپسول ژلاتینی (خالی) تریول 200 سایز صفر  -بدنه و کپ سفید 10000000 PSC
کپسول ژلاتینی (خالی)-تریرول 100– سایز 2  -بدنه آبی و کپ سفید 14000000 PSC
کپسول ژلاتینی کپسول ترانگزامیک اسید  – سایز 1  -رنگ بدنه کرم و کپ قهوه ای 9500000 PSC
کپسول ژلاتینی (خالی) ونوستات  120 چاپدار- سایز 2  -بدنه و کپ آبی 36000000 PSC
هیدروکسی کلروکین 1000 kgs
هیدروکسی تریپتوفان-5 10 kgs
 آیوهگزول USP-NF 2500 kgs  
 آیودیکسانول  USP-NF 11000 kgs  
لابتالول هیدروکلراید 20 kgs
لووتیروکسین سدیم میکرونایزد USP/NF 40 kgs
 لینکومایسین هیدروکلرایدUSP/BP -دامی  

265 kgs

مدروکسی پروژسترون استات میکرونایزد 150 kgs
 مونته لو کاست سدیمIN HOUSE 40 kgs
 اکساندرولون میکرونایزد USP-NF 20 kgs
اسلتامیویر فسفات 25 kgs
 رابپرازول سدیم IN HOUSE 500 kgs
 سولفادیازینBP-دامی  

1000 kgs  

 اسپکتینومایسین سولفات تتراهیدرات USP دامی  

750 kgs  

تتراسایکلین هیدروکلراید 220 kgs
 ترانگزامیک اسید        2000 kgs

                                                                                                                                             فرمFC 400/ 06  

 

       

 

 

 

 

 

English