بازاریابی انسانی

بازاريابي به معناي اداره كردن و گسترش بازارها به منظور شناسايي و تامين نيازهاي بالقوه و بالفعل بازار مصرف است . فعاليتهاي بازاريابي را مي توان به ترتيب تحقيق بازار, شناسايي نياز بازار , زمان ورود به بازار يك نياز , تعيين قيمت قابل قبول براي دريافت كالا و خدمات وتوليد به موقع دانست .
وظيفه اصلي مديرا ن بازاريابي شناسايي و تعريف دقيق از نيازهاي مصرف كنندگان به منظور تدوين و اجراي استراژي و برنامه هاي بازار يابي با هدف تامين نيازهاي مشتريان است در اين خصوص دستيابي به اطلاعات مربوط به مشتريان ، رقبا و ديگر نيروهاي موجود در بازار امري ضروري مي باشد.

هرتحقيق بازاريابي شامل شش مرحله اصلي به ترتيب زير است:

1. Brief Research تحقيق مختصر و اوليه
2. Proposal Research تهيه طرح تحقيق
3. Practical Plan تنظيم برنامه اجرايي
4. Data Collection جمع آوري داده ها
5. Preparation Data آماده سازي و تحليل داده ها
6. Research Report تهيه گزارش تحقيق

شرکت داروسازی ابوریحان در راستاي استراتژيهاي خود، دارای ساختار بازاريابي محيطي و مستقر در شركت بوده که تيم محيطي وظيفه جمع آوري داده ها را در سطح بازار داخلي بعهده داشته و بقيه مراحل تحقيق، تحليل و آناليز بازار داخلي توسط متخصصين مستقر در شركت انجام ميشود.

English