آقای محمدرضا تقیان

عضوهیئت مدیره - عضو موظف

سوابق تحصیلی:

کارشناسی  در رشته حسابداری دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

سوابق کاری تمام وقت:

سرپرست ارشد حسابرسی در سازمان حسابرسی از سال 1368 تا سال 1378

مدیر مالی شرکت الیاف از سال 1377 تا سال 1382
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از سال 1382 تا سال 1384
مدیر مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین ازسال 1384 تاسال 1389
معاون مالی و سرمایه های انسانی و عضو هیئت مدیره شرکت شیمی دارویی داروپخش از سال 1389 تا ابتدای سال 1397

سایر سوابق:

رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت شیرین دارو به مدت 10 سال

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه دندان شهید دکتر فقیهی از سال 1383 تاسال 1385
عضو هیئت مدیره شرکت سیما شیمی از سال 1384 تا سال 1393
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فرآیند گستر تامین از سال 1388 تا سال 1390
عضو کمیته حسابرسی شرکت کلر پارس از سال 1392 تا سال 1393

سوابق آموزشی:

دوره MBA اقتصاد دارویی   محل آموزش: دانشگاه شریف و علوم پزشکی تهران

دوره استراتژیک                 محل آموزش: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
دوره حسابرسی داخلی          محل آموزش: انجمن حسابداران خبره و دانشگاه نفت
دوره های متعدد مدیریت مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی

English