اخبار
icon
شرکت درسيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طيور، آبزيان و صنايع وابسته شيراز


شرکت در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طيور، آبزيان و صنايع وابسته شيراز با حضورشرکت هاي توليد کنندگان دارو هاي دامي وابسته به شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين