اخبار
icon
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام )
به شماره ثبت 9761 و شناسه ملی 10100402567
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) دعوت بعمـل می آید تا در جلسه مجـمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 که در روز چهارشنبه مورخ 1396/03/03رأس ساعت 10 صبح به آدرس: تهران، سه راه تهرانپارس، هتل بین المللی شهر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
سـهامداران محـترم یا نمـایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مـذکور می باشند می توانند 48 ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان 138 شرقی، پلاک 8 مراجعه و با ارائه ورقه سهم یا گواهی موقت سهام و کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند
دستور جلسه:
1-    استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی منتهی به 1395/12/30.
2-    اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ 1395/12/30، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به 1395/12/30.
3-    انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان.
4-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
5-    تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
6-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلاء و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.
هیئت مدیره شرکت داروسازی ابوریحان( سهامی عام )