اخبار
icon
جلسه آموزشی حجاب و عفاف جهت پرسنل شرکت د در محل رستوران شرکت جهت برگزار گردید .

جلسه آموزشی حجاب و عفاف جهت پرسنل شرکت در مورخ 30/03/95 و 02/04/95 در محل رستوران شرکت جهت برگزار گردید .