اخبار
icon
نمایشگاه سازمان تامین اجتماعی به منظور هم افزایی با سایر شرکتها و موسسات خانواده بزرگ تامین اجتماعی

نمایشگاه سازمان تامین اجتماعی به منظور هم افزایی با سایر شرکتها و موسسات خانواده بزرگ تامین اجتماعی در کشور در تاریخ 12/05/94 الی 14/05/94 از ساعت 10 صبح در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد .