گواهینامه تایید کیفیت محصولات از کشور کانادا سال 1388
 
تایید کیفیت کپسول ونوستات
تایید کیفیت قرص رالوفن
 
 
تایید کیفیت محصول تزریقی بوسرین
 
تایید کیفیت آمپول آتراکریوم25 میلی گرمی
 
تایید کیفیت آمپول آتراکریوم50 میلی گرمی