گواهی ثبت دارو در وزارت بهداشت ازبکستان -  سال 1389
 
پماد آنتی هموروئید 15
 
شیاف آنتی هموروئید