دریافت لوح سپاس از انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران به جهت همکاری داروسازی ابوریحان در بیست و چهارمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران – اردیبهشت 1396