دریافت گواهینامه شرکت در سیزدهمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی رویان - 8 تا 10 شهریورماه 1396