آقاي رضا قلي اللهياري
 
 
سوابق تحصيلي
 
- كارشناسي مديريت از مركز مديريت تهران – كارشناسي ارشد ناتمام
 
- گذراندن بيش از 1300 ساعت دوره هاي مختلف مديريتي ضمن خدمت  و آموزش نرم افزارهاي مختلف
 
 
سوابق شغلي
 
- دبير و مدير در آموزش و پرورش استان فارس از سال 1360 لغايت سال 1371
 
- نماينده مردم ممستني و رستم از استان فارس در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي - عضو هيئت رئيسه كمسيون آموزش و پرورش  ، عضو گروه دوستي ايران و اسپانيا و عضو گروه دوستي ايران و بلژيك
 
- مشاور در وزارت آموزش و پرورش در دوره وزارت آقاي دكتر نجفي و رئيس شعبه دوم تجديد نظر هيات رسيدگي به تخلفات وزارت آموزش و پرورش
 
- ورود به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (وابسته به وزارت كاروامور اجتماعي) از سال 1375 لغايت پايان سال 1384 به مدت 10 سال بعنوان مديركل ، رئيس مركز تربيت
مربي و معاون اداري و مالي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 
- عضو و رئيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به مدت 6 سال
 
- عضو موظف هيئت مديره و معاون مالي و اداري شركت داروسازي ابوريحان از سال 1385 لغايت سال 1388