دریافت گواهینامه 100 شرکت برتر ایرانی IMI – 100 از سازمان مدیریت صنعتی 1396 – سال 1396