دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان-  سال 1394