دریافت لوح سپاس و تندیس به پاس عملکرد درخشان واحد تولیدی و احراز شاخصه های لازم برای اعتلای صنعت و معدن و تجارت استان تهران در روز صنعت و معدن تیر 1394