دریافت لوح سپاس موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان – 17 اسفند ماه 1395