دریافت لوح تقدیر و تندیس شرکت در نمایشگاه سلامت عراق - 6 اردیبهشت 1396