دریافت تندیس از چهاردهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی- 4 اسفندماه 1395