دريافت گواهينامه 500 شرکت برتر ايران (سال مالي 1394)