تندیس همایش استاندارد - تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال - دیماه 1394