تقدیر نامه های اشتهار به کیفیت دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران دی1390