اتومیدیت

جزو داروهای بیهوش کننده عمومی و خواب آور غیر باربیتوراتی است که با کاهش جریان خون و هدایت عصبی مغز سبب القای بیهوشی میگردد
هر آمپول 10 میلی لیتری اتومیدیت حاوی 20 میلی گرم اتومیدیت میباشد.