دریافت لوح و تندیس نشان کیفیت و بهره وری از نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری - اسفند 1393