کارگاه آموزشي هنر اقناع و فروش در صنعت دارو

کارگاه آموزشي هنر اقناع و فروش در صنعت دارو

کارگاه آموزشي “هنر اقناع و فروش در صنعت دارو ” روز شنبه مورخ 6 بهمن 97 با حضور استاد بازاريابي جناب آقاي دکتر ناصرالمعمار در سالن آموزش شرکت داروسازي ابوريحان جهت تيم بازاريابي و فروش برگزار گرديد.

برگزاري اين کارگاه در راستاي نيل به اهداف والاي شرکت و توانمند سازي نيروها و ارتقاي سطح مهارت هاي مذاکره و فروش همکاران صورت پذيرفت.

 

English