موفقیت داروسازی ابوریحان در مناقصه عراق

موفقیت داروسازی ابوریحان در مناقصه عراق

موفقیت داروسازی ابوریحان در مناقصه عراق

موفقیت داروسازی ابوریحان در مناقصه عراق به ارزش 1.4 میلیون دلار با قرص دفرازیروکس (برند الیرون) / این شرکت قبلا هم در2 سال در مناقصات سوریه به ارزش حدود 1.3 میلیون یورو با این دارو موفق شده بود .

English