مناقصه خارجی 
آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 96 12  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/01/18 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.
مواد اولیه مورد نیاز: 
 

 

 

مقدار

نام ماده

1  کیلوگرم

دزوژسترول

15   کیلوگرم

اتینیل استرادیول

700 گرم

اتومیدیت

100 کیلوگرم

هیدروکورتیزون استات میکرونایزد

100 کیلوگرم

هیدروکسی پروپیل سلولز

100 کیلوگرم

کتورولاک ترومتامین

100 کیلوگرم

مدروکسی پروژسترون استات

1/5  تن

مزالازین

50 کیلوگرم

متیل تستوسترون

30   کیلوگرم

ناندرولون دکانوات

50 میلیون واحد

اکسی توسین

1     کیلوگرم

پامیدرونات دی سدیم پنتا هیدرات

200 کیلوگرم

پرگابالین

150 کیلوگرم

رابپرازول سدیم

1000 کیلوگرم

کستر اویل

 

  فرم FC 96 12