مناقصه خارجی

 

                                                                     آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

 

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرمFC 99 07  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/08/13 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

 

                                 نام ماده

مقدار
(56MM,70mic )آلومینیوم فویل شیاف  بدون چاپ نقره ای 40000 kgs
تیوپ پماد آنتی هموروئید15 گرمی

 وتیوپ پماد جلدی هیدروکورتیزون 15 گرمی

500.000 pcs

500.000 pcs

USP-NFآتراکوریوم بزیلات  75 kgs
Latest BP/USPآمیودارون هیدروکلراید 60 kgs
بوتافسفان 600 kgs
EP-USP-NFبتامتازون بیس میکرونایزد 10 kgs
بتامتازون دی پروپیونات 2 kgs
Latest NF/USPبوپیواکائین هیدروکلراید مونوهیدرات 15  kg  
In Houseبوپارواگون 100 kg
USP/BPکلسی پوتریول انهیدروس 200 grams
کلومیفن سیترات میکرونایزد 250 kgs 
کراتینین 100 kgs
Latest BPدومپریدون مالئات 100 kgs
BP-USP-NF دیدروژسترون میکرونایزد 20  kgs
Latest BP 2009اتومیدیت  3000 grams 
BP-USP-NFفلوئوسینولون استوناید میکرونایزد 3 kgs
Latest USP/BPفلونکسین مگلوماین 750 kgs
In house فلور فنیکل 1300 kgs 
USP/ NFفروزماید 1000 kgs
Latest USP فکسوفنادین هیدروکلراید 700 kgs
Latest US-BP-NFفلودروکورتیزون استات میکرونایزد 500 grams
W35هاردفت  

120000  kgs

H15هاردفت  

80000  kgs 

Latest USP/BP/NF هیدروکورتیزون استات میکرونایزد 250 kgs
Latest BP/USP/NF     هیدروکورتیزون بیس میکرونایزد 10 kg
4000 CPS هیدروکسی پروپیل متیل سلولز  

20  kgs

(Grade HP55)هایپر ملوز فتالات  

900  kgs 

Latest USPکتورولاک ترومتامین 200 kgs
Latest USP/NFکتوپروفن 750 kgs
BP لوامیزول هیدروکلراید  

50 kgs

Latest USP/NFمدروکسی پروژسترون استات میکرونایزد  

100 kgs  

BPملوکسیکام  

20 kgs

آلفا متیل پردنیزولون استات استریل میکرونایزد  BP/USP/NF  

75  kgs

میریستیل گاما پیکولونیوم کلراید 1 kg
API 80 پلی سوربات 80 تزریقی یا مونتانوکس  

800 kgs

BP-USP-NF پردنیزولون بیس میکرونایزد  500 kgs
USP-NF پروژسترون میکرونایزد  

4000Kgs

In Houseرابپرازول سدیم 500 kgs
Latest USP/BPسزام اویل  

25140  kgs 

BPسولفادیازین 500 kgs
In Houseتاکرولیموس مونو هیدرات 1000 grams
    Latest  USP/NF/EP تستوسترون انانتات 600 Kgs
In houseتیزانیدین هیدروکلراید میکرونایزد 35 kgs
تاموکسیفن سیترات 160  kgs
USP/BPزولپیدم تارترات 60 kgs 

                                                                                                                                                                          FC 99 07

 

 

 

 

 

English