مناقصه خارجی

 

 

                                                                     آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرمFC 98 10  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/10/03 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

نام ماده مقدار
آتراکوریوم بزیلات 100 kgs
آلپرازولام 100 kgs
Latest BP/USP/NFبیزاکودیل 100 kgs
Latest BP  دزوژسترول میکرونایزد 2 Kgs
Latest BP دومپریدون مالئات 100  kgs
اپلرنون میکرونایزد 100  kgs
فروزماید 100  kgs
فکسو فنادین هیدرو کلراید  

700 kgs

 In houseفلور فنیکل  

400 Kgs

USP/BPفلونکسین مگلوماین 250 kgs
Latest USP/BP/NF میکرونایزد  هیدرو کورتیزون استات  

150 Kgs

Latest USP/NFهیدروکسی پروژسترون کاپروات  

300 kgs

Latest USPکتورولاک ترومتامین  

200 kgs

لدیپا سویر  

50 kgs

USP/BPلونورژسترول  

30 kgs

Latest USP/NFمدروکسی  پروژسترون استات  

100 kgs

مژسترول استات میکرونایزد  USP  

150 kgs

USP/BP متیل تستوسترون  

50 kgs

فنیل بوتازون  Latest USP/NF   

3000 Kgs

In House پرگابالین  

500 Kgs

BP پروژسترون میکرونایزد  

6500 kgs

In House رابپرازول سدیم 400 kgs
BP رپاگلیناید  

80 kgs

سوفوسبوویر میکرونایزد 500 kgs
سزام اویل (روغن کنجد) 9530 kgs
2H20سدیم فرمالدئید سولفاکسیلات دهیدرات  

30 kgs

In house تیزانیدین هیدروکلراید    

15 kgs

تستوسترون انتات 600 kgs
ویرجین کاستراویل – روغن کرچک تزریق  

3000 Kgs

                                                                                                                                                                                                                FC 98 10

 

 

 

 

 

English