مناقصه خارجی

 

 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 99 02 ومهر و امضای آن، تا پایان وقت اداری روزجمعه  مورخ 99/04/27  به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

                              نام ماده                    مقدار
آداپالان 5 Kgs
آنتی پرین(فنازون) 2000 Kgs
کلیندامایسن فسفات USP 400 kgs
 دی کلوپرستنول In House 200 gram
دزوژسترل میکرونایزد BP 1 kgs
 دیمینازن استوریت In House 300 kgs 
 دروسپیرونون میکرونایزد USP 55 kgs
استرادیول بنزوات BP 10 kgs
 اتینیل استرادیول میکرونایزد USP/NF  

15 kgs

اتیل سلولز CPS 20 kgs
 گالانتامین هیدروبروماید میکرونایزد  In House  

5 kgs 

هگزیلن گلیکول 25 kgs
لونورژسترل میکرونایزد USP/BP 80 kgs 
 ال هیدروکسی  پروپیل سلولز LHPC 200 kgs
مزالازین Mic  BP  

5000 kgs

آلفا متیل پردنیزولون استات Latest BP/USP/NF 75  kgs
میدازولام هیدروکلراید In House 5 kgs
مومتازون فوروآت میکرونایزد BP  

2 kgs

نیترازپام BP  

20 kgs

ارلیستات In House  

1500 kgs

پتیدین هیدروکلراید USP  

90 Kgs

 بیس فنیل بوتازون Latest USP/NF  3000 kgs
پلی سوربات 80تزریقی یا مونتانوکس API 80 25 kgs
تستوسترون انانتات USP/NF/EP 600 Kgs

 

                                                                                                                                                                                        FC 99 02

 

 

 

 

English