مناقصه خارجی

 

 

اگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 98 01  تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/01/15 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

ردیف

نام ماده

مقدار
1 آمیوداران 40 کیلوگرم
2 آرلاسل 83 (سوربیتان سسکواولئات 450 کیلوگرم
3 آتراکوریوم 60 کیلوگرم
4 بوپارواگون 50 کیلوگرم
5 کابرگولین 350 گرم
6 کلیندامایسین فسفات 400 کیلوگرم
7 کلوپروستنول سدیم 200 گرم
8 دزوژسترل 2 کیلوگرم
9 دیکلوفناک سدیم گرید تزریقی 3000 کیلوگرم
10 داینوژست میکرونایزد 11 کیلوگرم
11 دروسپیرونون 30 کیلوگرم
12 اپلرنون میکرونایزد 45 کیلوگرم
13 استرادیول بنزوات 4 کیلوگرم
14 استرادیول والرات 25 کیلوگرم
15 اتومیدیت 5/1 کیلوگرم
16 فنوفیبرات میکرونایزد 4000 کیلوگرم
17 هپارین سدیم 8000 میلیون واحد
18 هیدروکلرتیازید 150 کیلوگرم
19 لابتالول 20 کیلوگرم
20 لاکتوز مونوهیدرات مش 200 30000 کیلوگرم
21 لوامیزول هیدروکلراید 40 کیلوگرم
22 لونورژسترل 35 کیلوگرم
23 لووتیروکسین 10 کیلوگرم
24 لیناگلیپتین 4 کیلوگرم
25 مدروکسی پروژسترون استات میکرونایزد 120 کیلوگرم
26 متیل پردنیزولون استات استریل میکرونایزد 50 کیلوگرم
27 متیل تستوسترون 50 کیلوگرم
28 میدازولام هیدروکلراید 5 کیلوگرم
29 میرستیل گاما پیکلونیوم 2 کیلوگرم
30 مومتازون فورات 2 کیلوگرم
31 میرج اس 20 (پی ای جی 20 استئارات 1200 کیلوگرم
32 پامیدرونات دی سدیم فسفات 1 کیلوگرم
33 پریلوکائین بیس 500 کیلوگرم
34 رابپرازول سدیم 150 کیلوگرم
35 رالوکسیفن هیدروکلراید 25 کیلوگرم
36 ریواروکسابان 6 کیلوگرم
37 سوالامرهیدروکلراید 600 کیلوگرم
38 سوربیتان مونواولئات 350 کیلوگرم
39 هاردفت 35 124630 کیلوگرم
40 هاردفت اچ 15 117600 کیلوگرم
41 زایلازین 700 گرم

 

 فرم FC 9801

 

 

English