اقدامات صورت گرفته شرکت داروسازی ابوریحان جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در اولین روز کاری سال 1399

اقدامات صورت گرفته شرکت داروسازی ابوریحان جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در اولین روز کاری سال 1399

1-    تشکیل کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با حضور معاونین ، مدیران ارشد و مسئولین HSE شرکت در مورخ 14/01/99

2-    قراردادن ظرف محتوی محلول ضدعفونی کننده در ورودی های شرکت جهت ضدعفونی شدن کفش کارکنان

3-    ضدعفونی نمودن کلیه پرسنل با الکل در جلوی درب ورودی شرکت

4-    انجام تب سنجی کارکنان از ابتدای زمان شروع بکار پرسنل

5-    تحویل ماسک تنفسی محافظ به تمامی کارکنان و الزام بر استفاده از آن در داخل سازمان

6-    انجام مرحله اول آزمایش خون (CRP، ESR ، CBC diff  ) کارکنان و پیمانکاران مرتبط

7-    توزیع پرسشنامه مخصوص کرونا بین کارکنان و پیمانکاران مرتبط جهت شناسایی و کنترل افراد مشکوک

8-    شیفتی نمودن کار در واحدهای تولیدی

9-    رعایت حداقل فاصله یک متر در محیط کار

English