لوح سپاس جهت همکاری و شرکت فعالانه در بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی – اردیبهشت ماه 1396 – سالن همایشهای رازی

English