بازاریابی انسانی
 

بازاريابي به معناي اداره كردن و گسترش بازارها به منظور شناسايي و تامين نيازهاي بالقوه و بالفعل بازار مصرف است . فعاليتهاي بازاريابي را مي توان به ترتيب تحقيق بازار, شناسايي نياز بازار , زمان ورود به بازار يك نياز , تعيين قيمت قابل قبول براي دريافت كالا و خدمات وتوليد به موقع دانست . 
وظيفه اصلي مديرا ن بازاريابي شناسايي و تعريف دقيق از نيازهاي مصرف كنندگان به منظور تدوين و اجراي استراژي و برنامه هاي بازار يابي با هدف تامين نيازهاي مشتريان است در اين خصوص دستيابي به اطلاعات مربوط به مشتريان ، رقبا و ديگر نيروهاي موجود در بازار امري ضروري مي باشد. 

هرتحقيق بازاريابي شامل شش مرحله اصلي به ترتيب زير است:

1. Brief Research تحقيق مختصر و اوليه 
2. Proposal Research تهيه طرح تحقيق
3. Practical Plan تنظيم برنامه اجرايي
4. Data Collection جمع آوري داده ها
5. Preparation Data آماده سازي و تحليل داده ها
6. Research Report تهيه گزارش تحقيق

شرکت داروسازی ابوریحان در راستاي استراتژيهاي خود، دارای ساختار بازاريابي محيطي و مستقر در شركت بوده که تيم محيطي وظيفه جمع آوري داده ها را در سطح بازار داخلي بعهده داشته و بقيه مراحل تحقيق، تحليل و آناليز بازار داخلي توسط متخصصين مستقر در شركت انجام ميشود.

مشخصات نمايندگان داروهاي انسانی شركت داروسازي ابوريحان

                         نام و نام خانوادگی            تلفن تماس آدرس پست الکترونیکی                                                      استان 
     Hum-khorasan@aburaihan.com خراسان رضوی
    Hum-isfahan@aburaihan.com اصفهان
    Hum-mazandaran@aburaihan.com مازندران
     Hum-tehran1@aburaihan.com تهران منطقه 1
     Hum-tehran2@aburaihan.com تهران منطقه 2
    Hum-tehran5@aburaihan.com تهران منطقه 5
    Hum-tehran3@aburaihan.com تهران منطقه 3
    Hum-tehran4@aburaihan.com تهران منطقه8 و4
    Hum-tehran10@aburaihan.com تهران منطقه 10
    Hum-tehran7@aburaihan.com تهران منطقه 6 و7
    Hum-tehran15@aburaihan.com تهران منطقه 15 و20
     Hum-eslamshahr@aburaihan.com تهران اسلامشهر
    Hum-markazi@aburaihan.com مرکزی
    Hum-qom@aburaihan.com قم
    Hum-khozestan@aburaihan.com خوزستان