دریافت لوح سپاس و تندیس از اولین جشنواره جایزه مدیریت ایران - خرداد 1393