بازدید مسئولان امور دام از خط تولید سیدر گاو و گوسفندی

بازدید مسئولان امور دام از خط تولید سیدر گاو و گوسفندی

مسئولان امور دام کشور از واحد تولید هورمون های همزمان سازی در دام سبک و سنگین که برای اولین بار در کشور با به کارگیری دانش بومی و هدف ارتقاء صفات تولید مثلی دام ها اقدام به تولید سیدر در کشور می پردازد، بازدید کردند.

دکتر رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام، دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، دکتر اکبری شریف معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و دکتر حبیبی رئیس آزمایشگاه مرکز ملی تشخیص و کنترل دارو سازمان دامپزشکی کشور از واحد تولید سیدر در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بازدید کردند.

دکتر رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در بازدید بر حمایت از تولید داخلی تاکید کردند و فرمودند : در حمایت از تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی زمینه بهبود و توسعه بازار این محصول تولیدی توسط پژوهشگاه فراهم است و تامین میزان نیاز به این محصول و بهبود کیفی آن  توسط پژوهشگاه پلیمر امکان پذیراست و با توجه به امکان تولید سیدر گوسفندی می تواند بخش اعظمی از نیاز کشور به واردات را رفع کند .

دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این بازدید بر جنبه مثبت تحریم ها تاکید کردند و گفتند: شرایط امروز با حمایت دولت به نفع تولید داخل است و همه مسئولان در جهت پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی می کوشیم.

اکبری شریف معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد :

ارتقاء صفات تولید مثل دام ها و امکان چندقلوزایی با استفاده از سیدر گوسفندی در کشور امکان پذیر شده است تا مشکل تأمین دام و محصولات دامی در کشور کاهش یابد.

 

 

 

 

 

 

English