دریافت لوح سپاس جهت فعالیتهای شرکت داروسازی ابوریحان در تولید و تجاری سازی “Dinovel” در مراسم معرفی توانمندیهای صنعت دارویی در چهلمین بهار انقلاب شکوهمند اسلامی – اسفند 1397

English