برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت داروسازی ابوریحان

برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت داروسازی ابوریحان

برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت داروسازی ابوریحان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان با حضور بیش از 14/89 درصد از سهامداران و کلیه اعضای هیات مدیره در تاریخ 01/03/1398 در محل کارخانه شرکت برگزار گردید.

از مهمترین شاخصهای مطرح شده در جلسه می توان به نسبت سود به فروش شرکت ، افزایش فروش شرکت ، کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین افزایش نسبت مالکانه و … اشاره نمود.

 

 

 

English