اخبار

دوره آموزشی آتشنشانی – اطفاء حریق

دوره آموزشی آتشنشانی – اطفاء حریق

براساس الزامات استاندارد IMS و ISO10015 واحد توسعه منابع انسانی با همکاری واحد محترم HSE در مورخ 09/12/94 لغایت 11/12/94 اقدام به برگزاری دوره آموزشی آتشنشانی (اطفاء حریق) بصورت تئوری و عملی جهت کارکنان سازمان نموده است .

ادامه ...
English